مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧

مومبئی*

قامت راحت احساس امل گشت هدف

قطره ی ساده ی باران

                           که نشد

                                      محرم رؤیای صدف

آتش وحشت یک صاعقه افروخت هراس

قطع گردید همه رابطه ها

قطع گردید تماس


لحظه ها حامل آهنگ فراغ

گشت آواره به هر حنجره ی زخمیی باغ

موجی از هیبت پرواز غمین فریاد

حجم خالیی فضا کرد سراغ

**

کس ندانست که در صفحه ی افزار فنون

تکمه ی دلهره ای

                       از چه کشد بانگ جنون؟

التهاب دم خورشید در آئینه ی تردید زمان

گشت اندیشه ی آوای همه وقت چران

کس ندانست ازان

تا زمان یافت زبان

**

باد تندی که نفسگیر گلو های خوش و خندان شد

خود نفس داد ز پا

نقد این حادثه در خویش ستود

ماند خاکستر ادبار به جا

( تورنتو _ نوامبر 2008)

 

* مومبئی _  شهر توریستی هندوستان که در ماه اکتبر 2008 هدف عملیات خرابکارانه تروریستی قرار گرفت.

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :