مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧

برای تو ای (زن/ مادر) که در غرب با یکروز درسال از تو نجلیل بعمل میآورند، ولی ما با تقدس تو در تمام عمر:

انجیل غزل

اگر میشد که گلهای چمن را میسرودم من

   میان هرچه زیبا بود زن را میسرودم من

      میان هرچه زیبا بود در هر گوشه ی گیتی

          فقط گلهای رنگین وطن را میسرودم من

            هر آنچه داد آدم را نخستین جرعه ی الفت

              همان احساس پاک جان و تن را میسرودم من

              چو مهتابی برون آ از پس صد پرده ی شیری

           که تا اعجاز حسن و پیرهن را میسرودم من

       اگر میشد چو مریم با نفس تقدیس میگشتی 

در انجیل غزل هردم سخن را میسرودم من

( تورنتو ـ فبروری ۲۰۰۹)

 

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :