مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

« زمزمه های آبی » منتشر گردید.

نخستین گزینه ی شعری ام از طاق و رواق منزل به سوی دل و دیده های ذوقمندان بال گشود ،  تا :

- (خیل پرندگان آبی واژه ها به هر بامی بنشیند و به هر آستانۀ سلام برساند.

- هر نگاهی را ببوسد و با هر دلی شریک احساس شود).

« زمزمه های آبی » با قطع و صحافت آبی و زیبا در ٨۴ صفحه، روز ٢٧ مارچ سال جاری در هفدهمین محفل ویژه ی نوروزی ( کاروان شعر ) در شهر بزرگ تورنتو در میان جمع غفیری از فرهنگیان این شهر و نواحی آن توزیع گردید.

دوستانیکه آرزوی داشتن و خواندن این گزینه را داشته باشند میتوانند به ایمیل این وبلاگ و یا تلفون نمبر ( ١۴٠٠- ٨٧٧ -  ۴١۶)در تماس شوند.

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :