... نه گنجد, تک بیت, کوتاهه ها:

June 27 at 7:05am ·

... نه گنجد
بیا که درد سر در سر نه گنجد
حدیث اشک در منبر نه گنجد

در آفاق شب و آسمان آبی
کنار ماه نو اختر نه گنجد

گلوی تنگ و سه تار گسسته
در آهنگ خوش دلبر نه گنجد

قصیده گر سرایم سرنوشت را
به چارو پنج و شش دفتر نه گنجد

ظرافت های لطف مادرانه
در استعداد هر دختر نه گنجد

توافق گر نباشد بین همسر
همآغوشی به یک بستر نه گنجد

حساب آنکه بی «من» زندگی کرد
به مرز بین خیر و شر نه گنجد

ببین با دل بکن بی لب تکلم
که علم حال در« ازهر» نه گنجد

بیا بشکن تعلق های مرزی
به دیوار شکسته در نه گنجد

درین قالب که تصویرها نهی تو
نگاه پاسخ داور نه گنجد

سلام صبح روشن باد برتو
که خُلق غرب در خاور نه گنجد

ز بس پیچیده گشته تاج الفت
دگر آن بر سر رهبر نه گنجد
سعادت پنجشیری

 تک بیت

  زندگی را گر نه سازی شعرو آهنگ و سرود
نامت از یاد زمانه گم شود, ای زنده رود!
سعادت پنجشیری

 

کوتاهه ها:
(1)
بوسه های گم شده ام را
در دریاچه دیدم
با افسانه ی جدایی
برلب.
(2)
«بیچارگی»
در خیال آباد «توهم»
قرص «ترس» می جوید.
(3)
تاریخ زده ای را دیدم
نشسته بر گرده ی تاریخ
خود را تعریف میکرد.
(4)
قایق دیموکراسی
در خلیج قبیله
غرق شد.
(5)
شتر دین
با جل تعصب
به دنبال خر جهل
ره رو بادیه های هم تباری.
(سعادت پنجشیری)


Yesterday at 10:38am

/ 0 نظر / 60 بازدید