چنان و چنین

ما شهر نشین خانه بر دوشِ زمین
بر ابر نهاده پا به خورشید جبین


اینک تو بکن قیاس از ملّت من
که بود چنان و حالی او است چنین
(3/5/2015)

(سعادت پنجشیری)

 

/ 0 نظر / 40 بازدید