رو با همه /Go with the flow

رو با همه
بیدار گشتی دیرتر   از کاروان ماندی پسر!
تیز تیز برو منزل بزن  تا تو نمانی پشت در

تو ظهر برخاستی ز خواب  دیدی که رفته آفتاب
در چشم روز افتاده آب  شب آید و ره پر خطر

گر با هوا پیما روی  پیشی بگیری از همه
گر می روی با موتری  رهدار نو با خود ببر

گر می روی از راه کوه  هشیار جانت باشی خو!
دزدان دارند هم سویی   با طالبان بی پدر

باید ذره پوشی به تن  از علم و از ادراک و فن
گر می کنی جایی سفر   آنرا مگو با ره گذر

چون شعله باید باشی تیز  با حمله و موج و گریز
گرمی ببخش و دل مریز  بر دیگران بگذار اثر

بارت منه بر دوش کس رو با همه، نی پیش و پس
اِتکال کن بر دادرس  هرگز نمی یابی ضرر
(اگست 2015)
(سعادت پنجشیری)

/ 0 نظر / 107 بازدید